Ymwadiad

Mae’r wybodaeth a geir ar y wefan hon ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig. Darperir y wybodaeth gan Glwb Achub Bywyd ar y Môr Aberystwyth a thra yr ymdrechwn i gadw’r wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir, ni wnawn yr un datganiad na gwarant o unrhyw fath, boed yn fwriadol neu wedi’i awgrymu, ynglŷn â chyfanrwydd, cywirdeb, dibynadwyaeth, addasrwydd neu argaeledd parthed y wefan neu’r wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau neu’r lluniau cysylltiedig ar y wefan ni waeth beth bo’u diben. Felly wrth ddibynnu ar y wybodaeth hon byddwch yn gwneud hynny gan dderbyn cyfrifoldeb llwyr.

Ni fyddwn yn gyfrifol, mewn unrhwy fodd, am unrhyw golled neu niwed gan gynnwys, heb gyfyngiad, golled neu niwed anuniongyrchol neu  ganlyniadol, neu unrhyw golled neu niwed beth bynnag y bo a ddaw drwy golli gwybodaeth neu elw a ddigwydd drwy ddefnyddio’r wefan hon neu sy’n gysylltiedig â’r defnydd ohoni.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wefan yn gweithio yn effeithlon. Fodd bynnag ni fydd Clwb Achub Bywyd ar y Môr Aberystwth yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb os na fydd y wefan ar gael dros dro oherwydd materion technegol fydd y tu hwnt i’n rheolaeth.

Gallwch newid maint yr ysgrifen ar y wefan hon drwy fynd at y dewisiadau maint ar eich we-borwr.